Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PEDAGOGIKA

Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od zmiany postaw ludzi. Od kształtowania ich świadomości, od wpajania wartości, umiejętności współżycia, od rozwijania ich w duchu humanizmu i poczucia odpowiedzialności za własne życie i za świat wokół. Wówczas pedagogika to wymarzone studia dla Ciebie. Dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych na pedagogice w Społecznej Akademii Nauk poznasz metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrozumiesz, że na naukę i wychowanie nigdy nie jest za późno. Nauczysz się rozwiązywać problemy ludzkie nie tylko z poziomu jednostki, ale również całych grup społecznych. Tym samym nauczysz się również jak rozwijać samego siebie, jak bez problemu odnaleźć się we współczesnym świecie.


Studia podyplomowe

Dowiesz się w jaki sposób zajmować się dziećmi a w jaki sposób traktować dorosłych, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia: od szkoły, poprzez urzędy administracji państwowej, aż po prywatną praktykę, w połączeniu z nabytymi na studiach umiejętnościami interpersonalnymi sprawi, że nie będziesz bezrobotnym absolwentem. Oprócz pogłębionych umiejętności zawodowych, otrzymasz też przygotowanie do podjęcia kariery naukowej, gdyż studia II stopnia oferują znacznie pogłębione teoretycznie wiadomości. I zarówno teoretyczna wiedza jak i praktyczne umiejętności mają Ci posłyć do tego, aby uczynić świat lepszym.

Specjalizacje:
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną,
 • Doradztwo zawodowe i personalne,
 • Psychopedagogika,
 • Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną,
 • Pedagogika psychomotoryczna,
 • Andragogika z elementami pedagogiki pracy.

DLACZEGO WARTO ?

DEKALOG PEDAGOGICZNY, czyli 10 powodów, dla których warto studiować pedagogikę

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:
 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 2. Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
 3. Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.
 6. Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.
 7. Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 9. Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Obszar kształcenia kierunkowego
 • Antropologia kulturowa
 • Biomedyczne aspekty ontogenezy człowieka
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Logika z elementami semantyki
 • Metodologia nauk społecznych
 • Socjologia edukacji
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Warsztat umiejętności pedagoga: praca w grupie
 • Współczesne kierunki rozwoju pedagogiki
 • Struktura systemu edukacyjno - wychowawczego
 • Pedeutologia
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuna - wychowawcy
 • Psychologia rozwoju osobowości
Obszar zajęć do wyboru
 • Nowoczesne technologie edukacyjne
 • Pedagogika medialna
 • Wybrane zagadnienia stylu życia
 • Współczesne problemy edukacji zdrowotnej
 • Edukacja kulturowa *)
 • Edukacja włączająca *)

*) Studenci otrzymują w ramach przedmiotów dodatkowe certyfikaty trenera edukacji włączającej
Proseminarium metodologiczne (II sem.)
Seminarium (III i IV sem.)

Obszar specjalnościowy (wybrane, przykładowe):
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna:
 • Teoria kształcenia wieku dziecięcego
 • Psychologia wieku dziecięcego
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metody pracy w kształceniu zintegrowanym
 • Elementy pedagogiki terapeutycznej
 • Emisja głosu z logopedią
 • Zagadnienia pracy z dzieckiem wymagającym
 • Praca korekcyjno - wyrównawcza
 • Metody aktywizujące w wychowaniu
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika pracy
 • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
 • Metodyka doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo i poradnictwo zawodowe
 • Kryminologia i diagnostyka w resocjalizacji
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Prawo karne i kuratela sądowa
 • Pedagogika penitencjarna
 • Elementy prawa pracy

CO PO STUDIACH ?

Studenci Pedagogiki po zakończeniu studiów są przygotowywani do pełnienia wszelkich ról zawodowych i społecznych niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu. Absolwenci sąw pełni przygotowani do dalszej kariery w świecie naukowym, gdzie mogą badać wszelkie obszary pedagogiki. Mogą także podjąć pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego. Zdobyte umiejętności pozwalają także na zdobycie pracy w poradniach pedagogiczno - psychologicznych, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej. Absolwenci kierunku Pedagogika są również pożądanymi pracownikami w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych oraz innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestrów
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki

* Studia z wykorzystaniem metod i technik e-learningowych

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!