Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.


Studia podyplomowe

Starannie skonstruowany program bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Moduły profilowe:

DLACZEGO WARTO ?

 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies”, czyli analizy przypadku, pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Student zapisując się na I rok USM dokonuje wyboru modułu profilowego w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 7 modułów profilowych:
 • E-biznes i Marketing Communications
 • Logistyka
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Zarządzanie Organizacjami
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Psychologia w biznesie

W obrębie prowadzonych modułów profilowych realizowane są seminaria specjalizacyjne – które należy rozumieć wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej. Wyboru seminarium student dokonuje w II semestrze studiów.

W ramach profili modułowych dysponujemy 20 seminariami specjalizacyjnymi:
Moduł profilowy: E – biznes i Marketing Communications
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Marketing w przedsiębiorstwie
 2. Public relations, promocja i reklama
 3. Handel, sprzedaż i dystrybucja
Moduł profilowy: Logistyka
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Logistyka międzynarodowa
 2. Logistyka menedżerska (dla studentów po studiach licencjackich na kierunku logistyka)
Moduł profilowy: Zarządzanie organizacjami
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Przedsiębiorczość w sektorze MŚP
 3. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 4. Zarządzanie publiczne
 5. Zarządzanie w ochronie zdrowia
 6. Zarządzanie jakością i logistyką systemów produkcyjnych
Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 2. Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach
 3. Systemy rachunkowości w zarządzaniu
 4. Sprawozdawczość i analiza finansowa
 5. Rachunkowość podatkowa
 6. Rachunkowość jednostek sektora publicznego
Moduł profilowy: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne
Moduł profilowy: Psychologia w biznesie
Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych
 • problematyka zarządzania strategicznego
 • koncepcje zarządzania
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
 • elementy prawa
 • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
 • problematyka budowania sukcesu
Przykładowe obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych profili
Moduł profilowy: E – biznes i Marketing Communications
 • biznes plan
 • marketing globalny i strategiczny
 • komunikacja w hiper medialnym środowisku
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżera
 • zachowanie konsumenta
 • Customer Relationship Management
 • systemy informatyczne handlu detalicznego
 • pomiar i analiza działań marketingowych
Moduł profilowy: Logistyka
 • logistyka w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym
 • bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • zarządzanie projektami logistycznymi
 • informatyczne wsparcie decyzji logistycznych
 • międzynarodowe standardy jakościowe w procesach logistycznych
 • negocjacje w logistyce
Moduł profilowy: Zarządzanie organizacjami
 • Rozwijanie kompetencji mendżerskich
 • Uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie MSP
 • Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Przekształcenia organizacyjno-prawne w sektorze publicznym
 • Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia
 • Problematyka zarządzania procesami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Rachunkowość budżetowa
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Instytucje finansowe
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń
Moduł profilowy: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
 • Negocjacje w ZZL
 • Kulturowe problemy zarządzania
 • Nowoczesne systemy wynagradzania
 • Controlling personalny
 • Zarządzanie karierą i kompetencjami
 • Coaching w organizacji
 • Doradztwo personalne i consulting
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • zagadnienia w zakresie struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
 • zarządzanie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
 • problematykę zamówień publicznych
 • problematykę marketingu terytorialnego
 • ochronę danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych
 • elektronicznych form działania administracji

CO PO STUDIACH ?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia w:
 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym,
 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury
 • własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Absolwent otrzymujący tytuł magistra posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim, z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Włada także umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym prowadzenia działalności na własny rachunek. Posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji, oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali. Niezwykle cenna jest również umiejętność podejmowania decyzji i planowania na szczeblu przedsiębiorstwa, kierowania zespołami pracowniczymi oraz prowadzenia negocjacji.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: jednolite II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)

* Studia z wykorzystaniem metod i technik e-learningowych

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!