Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Studia z zakresu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są skierowane, zarówno do osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i tych, które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze. Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wyposażą słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Zdobyte umiejętności

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobędą umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Słuchacze studiów BHP poznają zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązujące w Unii Europejskiej. Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnej identyfikacji różnych zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego. Dzięki oferowanym studiom BHP osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy mają szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Społecznej Akademii Nauk.

Program studiów

Szczegółowy program studiów podyplomowych:
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: rozwój systemów bhp; podstawy zarządzania bhp; ocena ryzyka zawodowego; identyfikacja zagrożeń.
 • Metody pracy służby BHP: regulacje prawne; wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu BHP; organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budynkach i pomieszczeniach pracy.
 • Zagrożenia występujące w środowisku pracy: w tym: zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne.
 • Elementy prawa pracy: obowiązki pracodawcy i pracowników; stosunek pracy; czas pracy; urlopy pracownicze.
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Organizacja stanowiska pracy: podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii i fizjologii pracy; projektowanie przestrzeni pracy, wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska pracy; udział fizjologii, higieny i medycyny w kształtowaniu warunków pracy.
 • Wymagania dla bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i środków ochronnych.
 • Ochrona przeciwpożarowa: zagadnienia organizacyjno – prawne; wyposażenie przeciwpożarowe obiektów, terenów; organizacja i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych; sprzęt ratowniczo – gaśniczy; ewakuacja.
 • Nadzór nad warunkami pracy: wewnętrzne i zewnętrzne organa nadzorujące warunki pracy; ochrona pracy kobiet; odzież robocza i środki ochrony indywidualnej; opieka zdrowotna nad pracownikami.
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego: definicje stosowane w ocenie ryzyka; schemat przebiegu i podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego.
 • Ochrona środowiska naturalnego: charakterystyka środowiska przyrodniczego - jego funkcjonowanie; sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego człowieka.
 • Choroby zawodowe i wypadki przy pracy: charakterystyczne cechy wypadków; obowiązki pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy; postępowanie dotyczące chorób zawodowych.
 • Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP:podstawowe pojęcia z zakresu uczenia się (nauczania dorosłych); planowanie szkoleń BHP; projektowanie i organizacja procesu dydaktycznego; ocena efektywności działań edukacyjnych.
 • Elementy pomocy przedmedycznej: m.in.: ocena stanu pacjenta; podstawowe czynności ratujące życie; pierwsza pomoc w złamaniach, zranieniach, krwotokach, zatruciach, urazach wielonarządowych, oparzeniach, odmrożeniach;
 • Seminarium dyplomowe.

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są skierowane do:
 • osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, osób, które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie;
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe zarządzanie BHP jest ukończenie studiów I lub II stopnia.

Zasady rekrutacji

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:
 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich (w przypadku nieposiadania odpowiedniego dyplomu, prosimy o indywidualny kontakt w celu wyjaśnienia posiadanych kwalifikacji).
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych)

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!