Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne to program dający kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia pedagogiczne, które są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcieliby realizować swe zawodowe cele w szkole a nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Program studiów zapewnia uzyskanie określonych w Standardach

Kształcenia Nauczycieli efektów kształcenia i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Zdobyte umiejętności

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wymagane prawem kwalifikacje przygotowania pedagogicznego niezbędne do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV tj. szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie).

Świadectwo studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje pedagogiczne

Program studiów

Studia składają się z trzech modułów:

I Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne

Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, wychowawczej i społecznej. Daje umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod aktywizacji i stymulacji zachowań w warunkach szkolnych. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tym w zakresie problematyki etycznej.

II Przygotowanie dydaktyczne

Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej oraz szczegółowej w powiązaniu z metodyką nauczania przedmiotów i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych.

III Przedmioty uzupełniające

Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie organizacji i podstaw prawnych systemu oświaty, podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zapewniające umiejętności w zakresie emisji i higieny głosu oraz wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

Adresaci

Adresatem studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne" jest każdy absolwent studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty.

Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich..

Zasady rekrutacji

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:
  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich (w przypadku nieposiadania odpowiedniego dyplomu, prosimy o indywidualny kontakt w celu wyjaśnienia posiadanych kwalifikacji).
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  • złożenie kompletnej dokumentacji tj.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • 1 zdjęcie
  • wypełniony formularz rekrutacyjny
  • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych)

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!