Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Prawo pracy, kadr, płac i administrator bezpieczeństwa informacji

Studia podyplomowe Prawo pracy, kadr, płac i administrator bezpieczeństwa informacji są skierowane do tych którzy pracują w zespołach kadrowych, HR, księgowych, jak i tych, którzy zamierzają podjąć pracę w tym obszarze a także dla przedsiębiorców i menadżerów, którym znajomość zagadnień potrzebny jest w bieżącym wykonywaniu pracy.

W czasie dwóch semestrów nauki studia wyposażą słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności praktycznego wykorzystania prawa pracy oraz zaznajomią z systemem ubezpieczenia społecznego. Wskażą jak korzystać z prawa pracy by lepiej zarządzać ludźmi. Pokażą jak organizować dział kadr. Prześledzą proces od zatrudnienia przez rozliczenie czasu pracy, urlopy pracownicze, naliczenie wynagrodzeń, rozliczenie z ZUS, aż po rozwiązanie stosunku pracy. Pokażą jak wykorzystywać techniki informatyczne w pracy kadrowca.

Do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami zachęciliśmy: Pracowników ZUS, Inspektorów PIP, specjalistów – praktyków, wykładowców Społecznej Akademii Nauk.

Zdobyte umiejętności

Słuchacze studiów podyplomowych nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania Prawa Pracy i wypełniania obowiązków, które nakłada polski system ubezpieczeń społecznych, nauczą się jak naliczać wynagrodzenia oraz ich roli w organizacji. Pogłębienie wiedzy z zakresu i jej uzupełnienie, konieczne z uwagi na cięgle zmieniające się przepisy prawne.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Społecznej Akademii Nauk.

Program studiów

Szczegółowy program studiów podyplomowych:

moduł I: Dział kadr – organizacja, zarządzanie, dokumentacja pracownicza

moduł II: Rekrutacja i selekcja pracowników

moduł III: Prawo ubezpieczeń społecznych

 • System ubezpieczenia społecznego
 • Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego
 • Obowiązki płatników składek wynikające z ubezpieczenia
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • Świadczenia krótkoterminowe
 • Świadczenia długoterminowe
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Świadczenia na rzecz rodziny

moduł IV: Prawo pracy aspekt praktyczny

 • Pojęcie i źródła prawa pracy
 • Podmioty stosunku pracy – pracownik, pracodawca
 • Podstawy prawne zatrudnienia
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Ustanie stosunku pracy
 • Zmiana stosunku pracy
 • Obowiązki stron stosunku pracy i odpowiedzialność za ich niewykonanie.
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy
 • Czas pracy
 • Delegacje krajowe i zagraniczne
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
 • Zatrudnianie młodocianych

moduł V: Wynagrodzenie za pracę

moduł VI: Zatrudnienie i rozliczenie pracy osób niepełnosprawnych - PFRON

moduł VII: Nadzór nad warunkami pracy

moduł VIII: Komunikacji interpersonalna

moduł IX: Bezpieczeństwo i higiena pracy

moduł X: Seminarium dyplomowe/projekt

Adresaci

Studia podyplomowe Prawo Pracy i Kadry są skierowane do osób zatrudnionych w dziale kadr, HR, księgowych, menadżerów i przedsiębiorców a także tych, którzy chcą podjąć pracę w tym zakresie.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie studiów I lub II stopnia.

Zasady rekrutacji

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:
 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich (w przypadku nieposiadania odpowiedniego dyplomu, prosimy o indywidualny kontakt w celu wyjaśnienia posiadanych kwalifikacji).
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych)

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!