Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Działalność naukowa

Działalność naukowa Uczelni realizowana jest w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych Wydziałów Uczelni, zgodnie z profilem katedr, ukierunkowujące na rozwój naukowy. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowaniu konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, na których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach Katedr i Zakładów. Działalność naukowa Wydziałów obejmuje prace badawcze prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, Radę Nauki/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i badań własnych w ramach katedr, zakładów oraz instytutu (ponad 50 programów badawczych i projektów naukowo-wdrożeniowych).

Kierunki działalności naukowo-badawczej były i są w znacznej mierze poświęcone aspektom ekonomicznym (funkcjonowaniu gospodarki, w ramach dokonujących się przekształceń systemowych, polityki rynku pracy, strategiami zarządzania kapitałem obrotowym, analizą powiązań przedsiębiorstw z rynkiem finansowym oraz funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych, analizą roli kapitału zagranicznego w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki polskiej oraz analizą konkurencyjności polskiego sektora finansowego w obliczu integracji z Unią Europejską.), ale obejmują także tematykę w trzech głównych filologicznych kierunkach badawczych - językoznawstwie, metodyce nauczania języka i literaturze.

Działalność naukowa pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni dotyczy kontynuacji problematyki badawczej wynikającej z ich wieloletnich zainteresowań naukowych. Są oni także inicjatorami, współorganizatorami i naukowymi opiekunami młodszej kadry naukowej. Problematyka badawcza poruszana na Wydziałach staje się przedmiotem analiz i studiów. Ich rozpoznanie wymagało skonstruowania specjalnych narzędzi badawczych, a wynikiem były opracowania naukowe, ekspertyzy oraz inne publikacje. Doskonałym polem doświadczeń tych prac stają są konferencje naukowe, a także wydawnictwa uczelniane.

Społeczna Akademia Nauk jest corocznie organizatorem kilku konferencji naukowych. Od roku 2001 realizowany jest cykl międzynarodowych konferencji na temat konkurencyjności gospodarki polskiej w kontekście integracji europejskiej. W 2006 roku była to międzynarodowa konferencja zatytułowana „Polska w Unii Europejskiej – próba bilansu”, której rezultatem jest publikacja dwóch tomów – anglojęzycznego oraz polskojęzycznego (Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Piasecki). W latach 2003-2006 corocznie organizowane były ogólnopolskie konferencje „Psychologia w zarządzaniu”, których rezultatami była publikacja monograficzna oraz przygotowanie projektów naukowych finansowanych z funduszy UE (Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Skłodowski). W 2006 roku realizowana była również konferencja zatytułowana „Przedsiębiorczość – nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej”, w czasie której wygłoszono 20 referatów zebranych potem w publikacji monograficznej (Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Lichtarski). W roku 2006 realizowane były również inne konferencje i seminaria naukowe: „Determinanty rozwoju biznesów rodzinnych” (Przewodniczący: dr hab., prof. Społecznej Akademii Nauk Łukasz Sułkowski), „Standardy jakości w edukacji 2006” (Przewodniczący: dr hab., prof. Społecznej Akademii Nauk Roman Patora), „International Management Education” – konferencja międzynarodowa – współorganizowana przez pracowników wydziału warszawskiego, „Innowacyjność w projektach UE” (prof. dr hab. Bogdan Piasecki) oraz „Tworzenie nowych przedsięwzięć gospodarczych” (Przewodniczący: dr hab., prof. Sspołecznej Akademii Nauk Łukasz Sułkowski). W roku 2007 odbyły się dwie konferencje międzynarodowe („Congress of Intercultural Management” oraz „National Security and Security Service Management”), trzy ogólnopolskie (m.in. „Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Służbami Ochrony” – konferencja zorganizowana przez pracowników Wydziału w Warszawie) oraz sześć seminariów naukowych (m.in. „Family Business Development”).

W 2008 roku Uczelnia była organizatorem lub współorganizatorem czterech konferencji międzynarodowych („International Management Education”, „Transport, logistyka i spedycja w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem” – obie konferencje organizowane przez pracowników wydziału warszawskiego Społecznej Akademii Nauk, II Kongresu Zarządzania Międzykulturowego”oraz „Językoznawstwa Historycznego” – wydział w Warszawie) oraz czterech krajowych (m.in. II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Służbami Ochrony” w Warszawie). W ubiegłym roku odbyły się już trzy konferencje międzynarodowe oraz dziewięć ogólnopolskich, w tym cztery zorganizowane w Warszawie („Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Służbami Ochrony”, „Klucze do efektywnego zarządzania szpitalem”, „Dlaczego informacje są potrzebne” - konferencje o zasięgu krajowymoraz jedna międzynarodowa „Foreign Influences on Mediewal English”).

Uczelnia była samodzielnym organizatorem lub współorganizatorem trzydziestu pięciu konferencji (z czego czternaście to konferencje międzynarodowe). Aktywny udział w organizowanych konferencjach wzięli również pracownicy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Zbiory referatów pokonferencyjnych publikowane są w wydawnictwach naukowych w serii "Studia i Monografie". Konferencje te, poza niewątpliwymi osiągnięciami naukowymi, zaowocowały nawiązaniem wielu kontaktów krajowych i zagranicznych i stały się podstawą do podjęcia stałej współpracy dydaktycznej i naukowej.

Świadectwem aktywności w Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest dorobek publikacyjny. W celu jego intensyfikacji utworzono Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, kierowane przez Kolegium Wydawnicze. Powstały trzy redakcje: monografii, podręczników akademickich oraz wydawnictwa ciągłego.


Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!